27.09.2018

Що може нашкодити, а що допомогти в посадових інструкціях та трудових договорах?

Наявність необхідних розділів у ПІ

ПІ повинна містити усю необхідну інформацію, яка вимагається відповідно до Наказу Мінпраці та Мінсоцполітики України «Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників» від 29 грудня 2004 року, № 336 (далі – Довідник професій). 

Відповідно до положень Довідника професій посадові інструкції містять такі розділи:

"Загальні положення", "Завдання та обов'язки", "Права", "Відповідальність", "Повинен знати» та факультативні - "Кваліфікаційні вимоги" та "Взаємовідносини (зв'язки) за посадою". 

 • У Розділі "Загальні положення" посадової інструкції містяться основні дані про посаду, сферу діяльності працівника, найменування підрозділу, де працює працівник, порядок призначення на посаду та припинення виконання посадових обов'язків, безпосередню підпорядкованість, наявність підлеглих, перелік основних законодавчих актів, інших матеріалів, якими керується в роботі працівник, порядок заміщення інших працівників на період їхньої тимчасової відсутності, а також хто заміщує його.
          * Сюди можна включити те, що не «вписується» в інші розділи.
 • Розділ "Завдання та обов'язки" характеризує зміст діяльності працівника. Визначається перелік видів робіт, з яких складаються функції, що виконуються. Під час встановлення видів робіт слід визначати їх за організаційно-юридичними ознаками (керує, затверджує, здійснює, організовує, розглядає, виконує, забезпечує, контролює, бере участь, готує тощо).
 • У Розділі "Права" визначаються і наводяться делеговані працівникові повноваження, за допомогою яких працівник має забезпечувати в процесі своєї діяльності виконання покладених на нього завдань та обов'язків. Наприклад, вносити пропозиції з відповідних питань, приймати певні рішення, узгоджувати проекти документів, виконувати обов'язки представництва підрозділу з певних питань, брати участь у нарадах, отримувати необхідну для виконання своїх завдань інформацію від відповідних підрозділів тощо.
 • Розділ "Відповідальність" містить показники оцінки роботи працівника та межі його особистої відповідальності за результати діяльності та виконання робіт. Наприклад, зазначається, що працівник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання посадових завдань та обов'язків, порушення правил внутрішнього трудового розпорядку та правил з охорони праці тощо.
 • У Розділі "Повинен знати" містяться вимоги до спеціальних знань, а також знань законодавчих актів та нормативних документів, необхідних для виконання посадових обов'язків.
 • Розділ "Кваліфікаційні вимоги" містить норми, які стосуються освіти, освітньо-кваліфікаційних рівнів та досвіду, достатніх для повного і якісного виконання робіт за посадою.
 • У Розділі "Взаємовідносини (зв'язки) за посадою" визначається коло основних взаємозв'язків працівника із співробітниками свого та інших структурних підрозділів, а також (за необхідності) зі сторонніми підприємствами, організаціями, установами, з якими працівник має службові взаємовідносини.
Що варто включати/деталізувати
Максимально повний перелік реальних обов’язків працівника з урахуванням законодавчих обмежень:
 • Базові посадові обов’язки за відповідною посадою;
 • Обов'язки, що випливають з внутрішніх політик компанії. 
*Роботодавець не має права доручати працівнику роботу, не передбачену трудовим договором/посадовою інструкцією

Обмеження щодо функціоналу 
Приклади основних обмежень, передбачених чинним законодавством:
 • обмеження у сфері регулювання обігу лікарських засобів
 • обмеження щодо видів діяльності, які дозволені для здійснення некомерційним представниц­твом фармкомпанії
Обов’язки працівників повинні корелювати з положеннями сервісного договору між материнською та українською компаніями.

Коректна деталізація відповідально­сті працівника:
 • відповідальність за недотримання лімітів погоджених бюджетів, необхідних для виконання працівником службових обов’язків, для обслуговування наданих йому технічних засобів;
 • відповідальність за незбереження та нецільове використання технічних засобів компанії;
 • відповідальність за недотримання етичних вимог та порушення законодавчих обмежень щодо промоції лікарських засобів;
 • відповідальність за недостовірність інформації, що надана роботодавцю, органам державної влади, третім особам, з якими контактує працівник під час виконання своїх трудових обов’язків тощо;
 • деталізація випадків, які вважаються порушенням трудової дисципліни (відсутність на роботі протягом більше ніж 30 хв, зміна маршруту або відсутність своєчасних звітів без погодження з безпосереднім керівником) та/або посилання на внутрішні політики та положення компанії, які встановлюють відповідні вимоги.
Кваліфікаційні та інші вимоги до посади, розділ ПІ «Повинен знати»

Ця частина набуває особливого значення, наприклад:
 • коли роботодавець зобов’язаний запропонувати працівнику, що звільняється у зв’язку зі скороченням штату, іншу посаду, яка відповідає його кваліфікації та вмінням; 
 • коли встановлюється невідповідність працівника займаній посаді внаслідок недостатньої кваліфікації;
 • коли виникає спір між роботодавцем та працівником, прийнятим з випробувальним терміном, при звільненні з посади з причини непроходження випробування. Назад
Адреса:
01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 9
Тел:     +38 044 391 30 01
Факс:  +38 044 391 30 02
E-mail:  office@omp.com.ua